ایرونا سیر برگذار کننده انواع تور های داخلی (تور مشهد و ... )

09198014097
02166320673
09194931590
02166320674
09194931580
02166758500
منو
دنیای شخصی عکاس به آثارش اعتبار می بخشد
اخبار گردشگری Û±Û³Û¹Û·/Û°Û¸/Û°Û¹
  1. ایرونا سیر
  2. دنیای شخصی عکاس به آثارش اعتبار می بخشد

همدان- عضو انجمن عکاسان مطبوعات ایران گفت: عکاسان جوان پس از سپری کردن دوره های تقلید و آموزش باید وارد فضای شخصی خود شوند چراکه این دنیای شخصی هر عکاس است که به آثارش اعتبار و تشخصی می بخشد.

 Ø­Ø³Ù† غفاری روز یکشنبه در جمع عکاسان حاضر در جشنواره آگر گفت: یک حس Ùˆ ابزار فنی متفاوت پشت هر عکس وجود دارد Ùˆ برای دستیابی به رشد Ùˆ تعالی در این حوزه باید وقت، انرژی Ùˆ مطالعه بسیاری را صرف کند.این پژوهشگر تصویری در زندگی عشایر ایران ادامه داد: عکاسی مردم نگاری زیرمجموعه ای از عکاسی مستند است Ú©Ù‡ توسط پژوهشگران حوزه اجتماعی یا همان مردم نگارها پایه ریزی شد.غفاری بیان کرد: این مردم نگارها با حضور در بین جمعیت های انسانی شهر Ùˆ روستا، از ابزار عکاسی برای ثبت Ùˆ ضبط پژوهش های خود استفاده کردند.این عکاس مستند اجتماعی اظهار داشت: ما در عکاسی مردم نگار به تمام فعالیت های افراد منتخب خود در طول 24 ساعت شبانه روز آن هم در تمامی فصل ها نیاز داریم Ú©Ù‡ قرار گرفتن این عکس ها در کنار یکدیگر Ù…ÛŒ تواند اطلاعات خوب Ùˆ مفیدی را به جامعه شناسان بدهد.غفاری عکاسی خبری را دارای یک نوع تاریخ مصرف دانست Ùˆ درباره تفاوت آن با عکاسی مستند اجتماعی Ùˆ مردم نگارانه گفت: عکاسی خبری اتفاقی است Ú©Ù‡ اکنون افتاده Ùˆ تاثیرش را نیز اکنون Ù…ÛŒ گذارد.ÙˆÛŒ ادامه داد: این در حالیست Ú©Ù‡ عکاسی مستند اجتماعی یک زمان بیشتری را از جامعه منتخب عکاس در بر گرفته Ùˆ عمق بیشتری به تصاویر Ù…ÛŒ بخشد.او در تکمیل این موضوع گفت: عکاسی مردم نگارانه فراتر از نگاه مستند اجتماعی است، چراکه به تمام زوایای مادی Ùˆ معنوی انسان ها Ù…ÛŒ پردازد.عضو انجمن عکاسان دوستدار میراث فرهنگی Ùˆ گردشگری ایران در توصیه به عکاسان جوان برای ورود به دنیای عکسای تاکید کرد: عکاسی دیدن، انتخاب Ùˆ در ادامه نشان دادن است.غفاری افزود: ما با ابزار دوربین عکاسی Ùˆ تکیه بر دانش، احساس Ùˆ استعدادی Ú©Ù‡ داریم، تکه هایی از محیط پیرامون Ùˆ جهان هستی را جدا Ù…ÛŒ کنیم Ùˆ به آن هویت Ù…ÛŒ دهیم.ÙˆÛŒ با بیان اینکه در این زمینه سهم Ùˆ برداشت هر عکاس از محیط پیرامونش با دیدگاه دیگر عکاس متفاوت است، گفت: به خاطر این تفاوت نگاه، به رغم اینکه روزانه میلیاردها عکس در جهان تولید Ù…ÛŒ شود، اما هنوز این رشته جذابیت Ùˆ تازگی خود را حفظ کرده است.به گزارش ایرنا، در جریان برگزاری جشنواره منطقه ای سینمای جوان «Ø¢Ú¯Ø±» نشست تخصصی عکاسی با موضوع عکاسی مردم نگاری برگزار شد.شصتمین دوره جشنواره منطقه ای فیلم Ùˆ عکس سینمای جوان «Ø¢Ú¯Ø±» به میزبانی ملایر از 15 تا 18 شهریور در مجتمع فرهنگی Ùˆ هنری ارشاد این شهر در حال برگزاری است.