ایرونا سیر برگذار کننده انواع تور های داخلی (تور مشهد و ... )

09198014097
02166320673
09194931590
02166320674
09194931580
02166758500
منو
زنان عاشق خریدند و مردان از آن بیزارند! »به عنوان یک زن و یا یک مرد چقدر به این جمله معتقدید؟
اخبار گردشگری Û±Û³Û¹Û·/Û°Û¹/Û°Û·
  1. ایرونا سیر
  2. زنان عاشق خریدند و مردان از آن بیزارند! »به عنوان یک زن و یا یک مرد چقدر به این جمله معتقدید؟

 Ø¨Ø§ اینکه نمی توان این حس را به همه نسبت داد اما به هر حال دیده Ù…ÛŒ شود Ú©Ù‡ زنان حوصله Ùˆ اشتیاق بیشتری برای گشت Ùˆ گذار در مراکز خرید چندطبقه ای بسیار بزرگ دارند. اما مردان سعی Ù…ÛŒ کنند تا بهترین Ùˆ Ú©Ù… زمان ترین راه را برای خریدی Ú©Ù‡ دارند پیدا کنند.تحقیقات نشان Ù…ÛŒ دهند Ú©Ù‡ مردان تنها در 26 دقیقه اول ورود به یک مرکز خرید ،با حوصله هستند Ùˆ از آن به بعد دیگر نباید انتظار صبوری از آنها داشت Ùˆ ممکن است در ادامه مسیر با همسر ØŒ پدر Ùˆ در نهایت مردی غرغرو همراه شوید! اگر زوجین همدیگر را درک کنند با راه حل های خلاقانه شاید بتوانند از دعوای آخر یک روز خرید جلوگیری کنند. در یکی از صفحات اجتماعی با نام «Ø´ÙˆÙ‡Ø±Ø§Ù† بیچاره» آقایانی Ú©Ù‡ در مراکز خرید با حالت های مختلف در انتظار همسرانشان هستند ،سوژه شدند.