ایرونا سیر برگذار کننده انواع تور های داخلی (تور مشهد و ... )

09198014097
02166320673
09194931590
02166320674
09194931580
02166758500
منو
فمنیست ترین کشور دنیا کجاست؟
اخبار گردشگری Û±Û³Û¹Û·/Û°Û·/Û±Û´
  1. ایرونا سیر
  2. فمنیست ترین کشور دنیا کجاست؟

فمنیسم در حقیقت جنبش‌هایی سیاسی، اجتماعی Ùˆ ایدئولوژی‌هایی است Ú©Ù‡ همگی هدف خاص Ùˆ یکسانی دارند؛ آن هدف چیزی نیست جز تعریف، برقراری Ùˆ دستیابی به حقوق برابر زنان در سطوح اقتصادی، شخصی Ùˆ اجتماعی. در این راستا تلاش Ù…ÛŒ‌شود تا بانوان به آموزش Ùˆ پرورش دست‌ یابند Ùˆ شغل مناسبی داشته باشند. فعالان حقوق زنان یا فمنیست‌ها معتقدند Ú©Ù‡ جنسیت در زندگی ما عاملی تعیین کننده نیست Ùˆ نباید بر تمامی جهات زندگی تاثیر داشته باشد Ùˆ برای همین هم برای به دست آوردن حقوق برابر زنان Ùˆ مردان باید تلاش کرد. امروزه جنبش‌های Ú©ÙˆÚ†Ú© Ùˆ بزرگی در سراسر کشورها در راستای برابری حقوق زنان Ùˆ مردان انجام Ù…ÛŒ‌شود اما ایسلند به عنوان فمنیست‌ترین کشور دنیا شناخته شده است. مستندهای فراوانی در زمینه‌ÛŒ حقوق برابر زنان Ùˆ مردان در ایسلند ساخته شده است. مایکل مور Ú©Ù‡ یکی از مشهورترین مستند سازان دنیا به شمار Ù…ÛŒ‌آید نیز مستندهایی قوی در رابطه با وضعیت بانوان در زندان‌ها Ùˆ موضوع جنسیتی در امور مختلف ساخته است. جالب این Ú©Ù‡ زنان ایسلندی در تاریخ 24 اکتبر سال 1975 میلادی همگی –حدود 95 درصد- از کارهای خود استعفا دادند Ùˆ در خانه ماندند تا نشان بدهند Ú©Ù‡ تا Ú†Ù‡ اندازه به نیروی کار آنها نیاز است. حالا این روز به عنوان روز زن نامگذاری شده Ùˆ ایسلندی‌ها آن را همه ساله در تاریخ 24 اکتبر جشن Ù…ÛŒ‌گیرند. 

حالا بانوان ایسلندی از وضعیت زندگی خود راضی هستند Ùˆ ماجراهای جالبی از چگونگی پیشرفتشان در این زمینه Ùˆ شرایط برابری جنسیتی در این کشور تعریف Ù…ÛŒ‌کنند. صحبت کردن با زنان ایسلندی همانند هم‌سخن شدن با یک جامعه‌ÛŒ روشنفکر است.