ایرونا سیر برگذار کننده انواع تور های داخلی (تور مشهد و ... )

09198014097
02166320673
09194931590
02166320674
09194931580
02166758500
منو

تور ترکیبی شیراز ویژه آذرماه

تاریخ : 1397/09/05
  1. ایرونا سیر
  2. تور ها
  3. تور داخلی
  4. تور شیراز
  5. تور شیراز ترکیبی
  6. تور ترکیبی شیراز ویژه آذرماه

مسافران تورشیراز براین باورند که فقط از جاهای تاریخی این شهردیدن میکننولی درشیرازخیلی سنتهااز قبیل غذای محلی اداب ورسوم پوشش خاص شهرشیراز.در این قسمت درمورد یه رسم خیلی جالب براتون توضیح میدم درشهرشیراز رسم براین است که اگردرخت نارنجی که در خانه است نارنجی کم بدهدیااصلاندهدآن راعروس میکنندوبرایش مراسم عروسی بگیرنداز این روبرای اینکارابتدازن همسایه رادعوت به عروسی درخت نارنج میکنندهمهدریک زمان مشخص درخانه جمع میشوندوزن صاحبخانه اره ای رابرمیداردتاشاخهای درخت راببرد.یکی اززنان

همسایه جلومیآیدوضامن درخت میشودسپس توربسیارنازکی روی درخت میکشدشکرپنیرروی درخت میپاشدوبراین باورندکه آن درخت سال بعددر فصل بهاربانارنجخواهدداشت.بهارشیرازکه به میانه فروردین میرسدغنچهای سفیدنورسته در میان برگهای همیشه سبز درختان نارنج مردمک دیده هرگردشگری راپرمیکندوارام آرام که میشکفدوبازمیشودعطرش مشام راسحرمیکندوجان پرمیشود ازلطافتی بهشتی.