ایرونا سیر برگذار کننده انواع تور های داخلی (تور مشهد و ... )

09198014097
02166320673
09194931590
02166320674
09194931580
02166758500
منو

نقش رجب در شیراز

تازه های ناشناخته ۱۳۹۷/۰۸/۱۶
  1. ایرونا سیر
  2. مقالات
  3. نقش رجب در شیراز

استان فارس یکی از استان های تاریخی Ùˆ ارزشمند ایران Ù…ÛŒ باشد Ú©Ù‡ یکی از شهر های معروف Ùˆ مشهور آن شیراز Ù…ÛŒ باشد. شیراز دارای مکان ها Ùˆ آثار های تاریخی ØŒ بازار های قدیمی Ùˆ مراکز تفریحی است امروز قصد داریم یکی از آثار های تاریخی شیراز را به شما همسفران معرفی کنیم به نام نقش رجب شیراز، Ú©Ù‡ جایگاه آن از آثار ارزشمند حجاری باستانی ایران است در ادامه مطلب با ما همراه باشید تا در باره ÛŒ نقش رجب Ùˆ تاریخچه آن توضیح کامل Ù…ÛŒ دهیم. این محل در سه کیلومتری شمال تخت جمشید Ùˆ سمت راست جاده شاهی واقع است. جاده شاهی شاهراهی بوده Ú©Ù‡ در بیست Ùˆ پنج قرن پیش، شوش یکی از پایتخت‌های شاهنشاهی ایران را به شهر سارد پایتخت لیدی در منتهی‌الیه غربی شبه جزیره آناتولی فعلی مربوط Ù…ÛŒ‌ساخته است. در این محل، در دامنه کوه، محوطه روباز غار مانندی است Ú©Ù‡ بر سه بدنه شمالی شرقی Ùˆ جنوبیش سه مجلس از مراسم تاجگذاری شاهان ساسانی حجاری گردیده است.این مکان جزء میراث جهانی یونسکو میباشد.
مجلس اول
در مجلس اول Ú©Ù‡ در شمال این محوطه Ú©ÙˆÚ†Ú© قرار گرفته Ùˆ یک متر Ùˆ نیم بالاتر از سطح زمین است، شاپور اول دومین شاهنشاه ساسانی سوار بر اسب درشت اندامی است Ùˆ در پشت سر شاهنشاه Û¹ نفر از بزرگان کشور ایستاده‌اند. چنین به نظر Ù…ÛŒ‌رسد Ú©Ù‡ این جمع برای گرفتن تاج شاهنشاهی، یا حضور در مجلس شادی، یا برای امر مهمی افتخار حضور دارند. در سینه اسب شاهنشاه چهار سطر بخط پهلوی ساسانی حجاری شده Ùˆ نزدیک آن شش سطر خط یونانی بهمان مضمون کنده شده‌است. مضمون سنگ نبشته چنین است: «Ø§Ù‡ÙˆØ±Ø§Ù…زذاپرست، خداوندگار شاپور، شاهنشاه ایران Ùˆ انیران، فرستاده از طرف خدا، پسر اهورامزداپرست خداوندگار اردشیر شاهنشاه ایران Ùˆ انیران، فرستاده از سوی خدا، پسر خداوند پاپک شاه». 

مجلس دوم

مجلس دوم در وسط نشان دهنده مراسم تاجگذاری اردشیر پاپکان بنیانگذار شاهنشاهی ساسانیست. این مجلس Ú©Ù‡ چهار متر Ùˆ نیم پهنا دارد از هشت نفر مرد Ùˆ زن Ùˆ کودک تشکیل یافته Ùˆ همان‌طور Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ‌نمایاند تاج یا حلقه پادشاهی از طرف روحانی عالیمقام «Ù…وبدان موبد» یا مظهر اهورامزدا به شاهنشاه اعطا Ù…ÛŒ‌گردد. در پشت سر شاهنشاه دو نفر دیده Ù…ÛŒ‌شوند Ú©Ù‡ یکی از آن دو از ملازمان درباریست Ú©Ù‡ مگس پرانی بالای سر شاهنشاه نگاهداشته Ùˆ دیگری یکی از بزرگان کشور است Ú©Ù‡ به حالت احترام ایستاده است. در جلو شاهنشاه Ùˆ اعطاکننده تاج، دو کودک روبهروی هم ایستاده‌اند، یکی از آن‌ها Ú©Ù‡ در جلو شاهنشاه ایستاده بظاهر ولیعهد Ùˆ فرزند شاهنشاه است. مظهر اهورامزدا یا روحانی بزرگ بیکدست تاج را به اردشیر Ù…ÛŒ‌دهد Ùˆ با دست دیگر عصای پادشاهی را به شاهنشاه تقدیم Ù…ÛŒ‌نماید Ùˆ پشت سر او دو نفر از بانوان درباری دیده Ù…ÛŒ‌شوند Ú©Ù‡ بطور جداگانه مراسم احترام را بجا Ù…ÛŒ‌آورند. بیرون از این مجلس، بطرف چپ، تصویر حجاری شده انسانی را Ù…ÛŒ‌بینیم Ú©Ù‡ دست راست را بحال احترام برداشته Ùˆ سنگ نبشته‌ای را نشان Ù…ÛŒ‌دهد، این نبشته سی سطر Ùˆ بخط پهلوی ساسانی است Ú©Ù‡ در حدود بیست سطر آن کاملاً سالم Ùˆ بقیه از بین رفته‌است. سنگ نبشته مربوط به کرتیر موبد موبدان، بزرگترین روحانی آن عصر، Ùˆ نقش هم بظاهر خود اوست. کرتیر در این کتیبه خدمات دینی خود را به کشور شاهنشاهی شرح داده است.
مجلس سوم
مجلس سوم، مراسم تاجگذاری شاپور یکم، فرزند اردشیر پاپکان، بنیانگذار شاهنشاهی ساسانیست Ú©Ù‡ از سال Û²Û´Û± الی Û²Û·Û² میلادی در ایران سلطنت داشت. در این حجاری شاپور سوار بر اسب، تاج شاهی را از روحانی بزرگ یا مظهر اهورا مزدا Ú©Ù‡ او هم سوار بر اسب است Ù…ÛŒ‌گیرد. جلو نقش رجب میدانگاه وسیعی است Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ‌توان حدس زد زمانی آباد Ùˆ خانه‌هایی در آنجا وجود داشته‌است Ùˆ حجاری آبی Ú©Ù‡ در کوه نقش رجب دیده Ù…ÛŒ‌شود این تصور را تقویت Ù…ÛŒ‌نماید Ú©Ù‡ چشمه آبی در آنجا وجود داشته Ùˆ بطور Ú©Ù„ÛŒ تفرجگاه باطراوتی بوده Ú©Ù‡ دو تن از شاهان ساسانی نقش مراسم تاجگذاری خود را در آنجا بیادگار گذارده‌اند. نقش رجب چون نزدیک شهر باستانی استخر است Ùˆ این شهر زادگاه اردشیر Ùˆ شاپور Ùˆ نیاکان آن‌ها بوده از همین رو مراسم تاجگذاری خود را در این شهر انجام Ù…ÛŒ‌دادند Ùˆ به همین جهت نقوش Ùˆ تصاویری از این گونه مراسم در نقش رستم Ùˆ نقش رجب بیادبود گذارده‌اند. اردشیر بنیانگذار شاهنشاهی ساسانی در سه نقطه مراسم تاجگذاری خود را نقش کرده Ú©Ù‡ یکی در همین نقش رجب، دومی در نقش رستم Ùˆ سومی در تنگاب فیروزآباد است.